Roskilde logo Lindebjergskolen
- Klimaskolen i Roskilde
 

Klimanews

december 2019

9 klasse har lavet et projekt om madspild. her er en video om deres oplevelser!

https://www.youtube.com/watch?v=5olpmYHcjT0

Uge 39 2019

Klimauge

På klimaskolen har vi hvert år klimauge i uge 39, hvor hele skolen i en uge arbejder med klimaet indenfor tre områder: energi, affald og vand.
Klimaskole handler ikke om at skabe dommedagsbilleder hos de unge, tværtom, men mere om at åbne deres verdener op og vise at der gøres meget for klimaet, men at vi også kan gøre endnu mere. – Og forhåbentlig endnu bedre, hvis de er med til at få nogle gode og innovative ideer samt at vi alle hver især kan gøre noget. – fx hjemme hos én selv med at sortere affald, spare på vand og energien osv.

I år blev der på 8. og 9. årgang arbejdet med både en naturfaglig og en humanistisk tilgang til emnerne. Først tre dage med naturfaglig tilgang igennem forsøg og beregninger og besøg i den lokale Kildemose, for at se på biodiversitet. De sidste to dage blev elevernes erfaringer, viden og tanker sat i spil med en skriftlig opgave. På 9. årgang var genren en baggrundsartikel og på 8. årgang en klumme.
Lærerne på de to årgange har sammen med eleverne udvalgt de to bedste artikler de er sendt til lokalavisen og de kan læses her:

Sofie Hald Pedersen Malthe Blak

Læs Sofie Hald Pedersens klumme her:

Læs Malthe Blaks artikkel her:


14.11.2018

Klimatarie

Vi har søgt Teknologipagten om 100.000 kr. til etablering af et klimatarie:

Vi vil gerne etablere et klimatarie på vores klimaskole, hvor vi arbejder intensivt med affald, energi og vand i undervisningen.

"Klimatariet", som der søges penge til, skal ses som et læringslaboratorium, hvor elever og lærere kan arbejde, undervise og lære om affald, energi og vand.

Vi har, som klimaskole, disse tre fokusområder, som vi gerne vil udvikle yderligere. Dette for at skærpe, inddrage og motivere elever og lærere til at interessere sig endnu mere for klima- og naturvidenskabelige tiltag.

"Klimateriet" giver mulighed for at udvikle praktiske eksperimenter og forsøg, som understøtter de videnskabelige teorier, som derved bliver nærværende for eleverne.

"Klimateriet" vil øge den ekperimenterende tilgang (hands on) til naturvidenskaben og give eleverne oplevelser og forståelser for natur- og samfundsmæssige forhold. Dette vil bidrage til en større interesse for, viden om og innovative ideer til udvikling af klimamæssige tiltag, til gavn for elevernes samfunds- og miljømæssige dannelse.

Desværre har vi siden fået afslag på vores ansøgning til Teknologipagten, men ideen om et klimatarie er vi meget besatte af, så vi forsøger om det kan blive muligt at financiere det af andre veje.

27.9.2018

Miniforsker i luftkvalitet

I samarbejde med Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, samt Trekronerskolen og Hedegårdenes skole, har vi tilsluttet os ansøgning til dette projekt "Miniforsker i luftkvalitet".

Når man i dag slår luftkvaliteten op et bestemt sted i Damnark vil resultatet være beregnet udfra en model.

Med dette projekt "Miniforsker i luftkvalitet", vil elever måle luftkvaliteten på forskellige parametre ved skolen, hjemme hvor de bor og hvor de ellers kommer.

De målinger eleverne laver, samles ind og kan bruges i det til formålet udviklet undervisningmateriale. Eleverne bruger dermed deres egne aktuelle lokale målinger i naturfagsundervisningen og muligvis også i andre fag.

Samtidig vil alle målinger blive samlet i en central database, så forskerne kan holde de målte resultater op mod de beregnede resultater, vi har i nutidens modeller, og på denmåde for et bedre kort over Danmarks luftkvalitet.

Når undervisnignsmaterialet er udviklet og apparaterne er gennemtestede, er tanken at enhver skole i Danmark kan låne en kuffert med 10 målesæt. De måler så hvor de færdes og gennemfører den gode relevante undervisning basseret på elevernes egne virkelige målinger. Samtidig vil forskerne få rigtig mange gode mlinger fra forskellige steder i Danmark, hvor de ellers normalt ikke ville komme og måle luftkvaliteten.

 

August 2018

Samarbejde med ARGO

Vi vil i samarbejde med ARGO udvikle undervisningsforløb om affaldssortering og genbrug af affald.

I klimaugen uge 39, vil vi gennemføre de planlagte undervisningsforløb med genbrug

3. årgang vil arbejde med genbrug og finde eksempler på hvordan "affald" som toiletter genbruges i fremstilling af rockwool. De vil også selv fremstille deres egget papir af genbrugsmaterialer.

5. årgang vil arbejde med genbrug og kunst, forståeet på den måde at de besøger genbrugsstationen og lærer hvordan man sorterer affald, herefter udvælger de noget affald, som kan bringes med tilbage på skolen og genbruges som kunst.

8. årgang har udviklet et affaldssorteringsspil, hvorved eleverne trænes i at soretere affald, hvilket kan være vanskeligt, hvis man ikke er helt klar over hvad affaldet består af og hvilke underkatagorier de sorteres efter.
Desuden ville de arbejde på at genbruge plastic, hvilket kræver en plastic kværn, samt en form, som man kan smelte og støbe plastic i. Dette eksisterer ikke til undervisnignsbrug, så dette punkt er i første omgang udskudt, til vi finder brugbare løsninger på de løse ender.

 

24.5.2018

Program for hejsningen af Lindebjergskolens grønne flag

Torsdag 24. maj kl. 10 – 11.40
Velkomst v. skoleleder Ralf Pultz
Tale ved viceborgmester Poul Andersen
Tale ved Ralf Pultz
Hejsning af det grønne flag
Fællessang, hvor 5. klasse koret synger for: "vi vil plante et træ"
(og måske kommer der flere sange..)

Herefter er der forskellige aktiviteter på området omkring flagstængerne:
(kig efter skiltene)
Rundtur med 7. a på skolens "klimarute"
Klimavenlige møbler (7.a)
Rent miljø (skralde sortering) 5.b
Unge forskere – plastik og alger i havene (7.b)
Edison projekt - opfindsomme ideer (7.b)
Lego League (valgfag)

 

27.3.2018

Affaldssortering

TIl august 2018 starter Roskildes institutioner med at sortere affald. Klimaskolen har taget forskud på dette forløb og samarbejder med Veje og grønne områder afprøver vi for tiden forskellige affaldsspande i forskellige størrelser rundt om på skolen for at finde frem til hvordan vi bedst får sorteringen til at fungere på hele skolen.

5.klasserne har lavet flotte sorteringsillustrationer, som sidder i alle klasser og på alle affaldsspande, farver og signaturer er vigtige hvis det skal fungere.

Der sorteres i følgende katagorier:

  • Bio-affald
  • Rest
  • Papir
  • Glas
  • Metal

I første omgang sorterede vi i de spande vi havde, men de stod ikke altid på samme sted, så det virkede ikke så godt. Nu har vi fået spande der hænger på væggen, så de er på rette sted og der samtidig kan gøres rent under dem.

 

Klimaskolen i Roskilde

KONTAKT

Lindebjergskolen
Store Valbyvej 248B, 4000 Roskilde
46 31 83 63
lindebjergskolen@roskilde.dk